Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia
pre nákup v internetovom obchode www.holle.sk, ktorého prevádzkovateľom je Vis Natura s.r.o.. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Objednaním dáva zákazník súhlas s týmito (VOP) - všeobecné obchodné podmienky.

2) Vymedzenie pojmov
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ.
Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou činnosťou, alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právne rokovania smerujúce k uzavretiu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho plynie vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

Má sa za to, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu v katalógu tovaru je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

3) Kontaktné údaje
Názov: Vis Natura s.r.o.
Sídlo: Hraničná 11, 821 05 Bratislava
IČO: 46082034
Zapísaná: u Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 71554/B
Telefón: +421 944 778 013
Email: info@holle.sk

4) Informácie
Informácie
o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené
tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Vzniknutá
kúpna zmluva, resp. daňový doklad alebo objednávka, bude uložená v elektronickom archíve.

Registrovaní užívatelia majú k uzatvoreným objednávkam prístup po prihlásení na internetových stránkach predávajúceho, daňový doklad sa posiela spolu s objednávkou.

Neregistrovaným zákazníkom bude daňový doklad zaslaný v papierovej forme spolu s tovarom.

5) Doručovanie tovaru
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedené inak. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.
 
V prípade poškodenia zásielky odporúča predávajúci kupujúcemu spísať s dopravcom / prepravcom zápis o škode.
 
Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, odovzdá predávajúci kupujúcemu ihneď pri prevzatí tovaru v prípade osobného prevzatia tovaru.
 
Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predal. Zároveň, predávajuci môže od kupujúceho požadovať prepravne náklady s služby s tým spojené. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený sa domáhať voči kupujúcemu.
 
Kupujúci zodpovedá za všetky finančné škody (t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi.
 
6) Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Pri zmluvách uzatvorených dištančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov., a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
 
Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci spotrebiteľ nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu, číslo danového dokladu, ID čislo objednávky / bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
 
Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť sumu zodpovedajúcu cene tovaru na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho spotrebiteľa prijal. 14 dní sa počíta dňom od prevzatia zasielky do kuriéra alebo z pošty.
 
Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil pri vrátení tovaru iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky užívania (otvorenia) či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ.
 
Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.
 
Nakoľko sa jedná o potraviny pre deti (nie len pre deti), podľa zákona nie je možné zakúpený tovar vrátiť a to z dôvodu jeho skladovania, ďalšieho prenášania, možnej výmeny za totožný tovar zakúpený inde, ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na info (@) holle.sk, alebo poštou.
 
7) Objednávanie tovaru
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a telefónne číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 3,50 €. V prípade neuhradenia tejto sumy si vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho na našich stránkach európskej databázy nespoľahlivých internetových zákazníkov. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Ak je zásielka viditeľne poškodená akokoľvek, prelepená "nejakou" páskou, tak ju NEPREVEZMITE a okamžite nás kontaktujte 0949 14 14 82. V prípade, že zasielku v takomto stave prevezmete, predávajúci nenesie zodpovednosť za stratené alebo poškodené produkty. Tiež nie je možné žiadať od predávajúceho náhradu produktov, alebo finančnú kompenzáciu za už zaplatenú dobierku. Takúto reklamáciu môžete riešiť cez Slovenskú poštu ako aj finančnú náhradu.

8) Výmena tovaru / vrátenie tovaru
Objednaný tovar nie je možné vymeniť za iný tovar. Za prípadnú stratu poštou nenesie predávajúci zodpovednosť. Tovar je možné vymeniť len v prípade, že Vám omylom zašleme iný tovar ako ste si objednali.

8.1) Vrátenie tovaru
Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods. osobne, alebo doporučene poštou či kuriérom.

- tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, neotvorený,
- v pôvodnom nepoškodenom obale,
- s kompletným príslušenstvom,
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
- odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
- tovar, ktorý nám vraciate, neposielajte na dobierku.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

9) Reklamácia a záruka
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu a má právo na reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou alebo je na ňom viditeľné mechanické poškodenie. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru / faktúra, dodací list alebo záručný list / a manuál, ak bol súčasťou dodávky.
Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne, a to buď odoslaním poštou, alebo e-mailom na
info@holle.sk.

10) Ochrana osobných údajov
Aby sme Vám mohli doručiť tovar, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri registrácii na holle.sk je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

- meno a priezvisko
- presná adresa
- e-mailová adresa
- telefónny kontakt

V našom eshope nezadávate žiadne informácie, ktoré by priamo súviseli s transakciami na Vašom bankovom účte. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach ČSOB banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Náš informačný systém je riadne registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vzhľadom k registračnej povinnosti na základe § 34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho. Ďalej má práva podľa č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11) Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

11.1) V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať.

11.2) Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu príspevkov (recenzií) zverejnených na internetovej stránke, ktorých nie je autorom. Prevádzkovateľ internetovej stránky nezodpovedá za porušenie práv tretími osobami.

12) Adresa orgánu dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104